ลักษณะขององค์กร

        สาขาวิชาเภสัชเคมี เป็นหนึ่งในห้าของสาขาวิชาที่ถูกจัดแบ่งหน่วยงานตามคำสั่งของคณะเภสัช-ศาสตร์ที่ 302/2553 มีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

สภาพแวดล้อมขององค์การ

        สาขาวิชาเภสัชเคมีมีพันธกิจร่วมกับสาขาอื่นๆในคณะเภสัชศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับระดับปริญญาตรีในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตนานาชาติ  รับผิดชอบกลุ่มวิชาชีพบังคับ 7 รายวิชา  และกลุ่มวิชาเลือก  5 รายวิชา  นอกจากนี้ยังร่วมรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเป็นระดับปริญญาโท 2 สาขาคือ สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์  และสาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และระดับปริญญาเอก 1 สาขาคือ สาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ และมีรายวิชาที่อยู่ในความรับผิดชอบในระดับปริญญาโทสาขาวิชาเภสัชภัณฑ์ จำนวน  14  วิชา  สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  จำนวน  8  วิชา และ ปริญญาเอกสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ จำนวน 7 วิชา  

        นอกจากนี้ สาขาวิชายังให้บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้  โดยส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ประกอบการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งมีนักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ สำหรับการให้คำแนะนำ สาธิตวิธีการใช้งาน ทั้งในรายวิชาที่เปิดสอนตามภาคการศึกษาปกติ รายวิชาโครงการปัญหาพิเศษทางเภสัชศาสตร์ และกระบวนการเรียนรู้ผ่านการเป็นผู้ช่วยวิจัย

        สำหรับ บริการทางการศึกษาอื่นๆนั้น เนื่องจาก สาขาวิชาเภสัชเคมีอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะเภสัชศาสตร์ ดังนั้น การบริการทางการศึกษา จึงแบ่งตามพันธกิจหลักของคณะเภสัชศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ก็คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตารางแสดง บริการทางการศึกษาของสาขาวิชาเภสัชเคมี ตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะเภสัชศาสตร์

พันธกิจ

ผู้รับบริการ

วิธีการให้บริการทางการศึกษา

1. การผลิตบัณฑิต

นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต

ประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นในคณะเภสัชศาสตร์เพื่อดำเนินงานจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเภสัชเคมี ทั้งในด้านการจัดตารางสอน ห้องเรียน การจัดสอบ และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการเสนอ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนการสอน และให้ได้มาซึ่งบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป

2. การวิจัย

หน่วยงานผู้ให้ทุน และผู้ใช้ผลการวิจัย

ให้ความร่วมมือด้านการวิจัย ทั้งด้านศักยภาพของบุคลากรภายในสาขาวิชาเภสัชเคมี ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นและเอื้อต่อการทำวิจัย พร้อมทั้งการเผยแพร่ผลงานวิจัย

3. การบริการวิชาการ

 

 

หน่วยงานภายในและภายนอก ตลอดจนประชาชนทั่วไป

ให้บริการวิชาการตามความต้องการของผู้รับบริการ เช่น การเป็นวิทยากรให้ความรู้ การเป็นกรรมการอ่านผลงานทางวิชาการ การออกหน่วย พอสว. เป็นต้น

4. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

นักศึกษา บุคลากร

สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง