พันธกิจและเป้าหมาย

        สาขาวิชาเภสัชเคมี มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดประสงค์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และสมรรถนะหลัก ดังนี้

วัฒนธรรม

ทำงานร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมของนักศึกษาเป็นสำคัญ

จุดประสงค์

ผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ให้มีคุณภาพ มุ่งพัฒนางานวิจัย ผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่า

 วิสัยทัศน์

สาขาวิชาเภสัชเคมี เป็นหน่วยงานที่ร่วมผลิตบัณฑิตด้านเภสัชศาสตร์ชั้นนำของประเทศ สร้างผลงานทางวิชาการ วิจัย เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

 ค่านิยม

มีคุณธรรม จรรยาบรรณ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ (มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์)

 พันธกิจ

การผลิตบัณฑิตด้านเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพ การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ บริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมอันดีงาม

 สมรรถนะหลัก

บุคลากรทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุนทำงานร่วมกันอย่างมีศักยภาพ มีความเข้มแข็งและโดดเด่นทั้งด้านวิชาการ วิจัย เป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ