ผู้ปฏิบัติงาน

        สาขาวิชาเภสัชเคมี มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 15 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามลักษณะสายงาน ได้แก่ สายผู้สอน  จำนวน  9   คน  และสายสนับสนุน จำนวน 6 คน 

ตารางแสดง ลักษณะโดยรวมของบุคลากรและวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษา

สายผู้สอน

สายสนับสนุน

ต่ำกว่าปริญญาตรี

-

1

ปริญญาตรี

-

3

ปริญญาโท

-

2

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

9

-

รวม

9

6

ตำแหน่งวิชาการสายผู้สอน: อ./ผศ.รศ. (คน) = 4/1/4

ตำแหน่งสายสนับสนุน: ระดับชำนาญการ/ชำนาญงาน/ปฏิบัติงาน/ลูกจ้าง = 3/-/1/2

       

        ปัจจัยหลักที่จูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานมุ่งมั่นต่อการบรรลุพันธกิจของสถาบันคือความรักสถาบัน ทุกคนใส่ใจในการเข้าประชุมสาขาวิชาอย่างสม่ำเสมอ การตัดสินทิศทางกิจกรรม และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆ จึงเกิดจากการตกลงร่วมกัน ทำให้ไม่มีภาพลักษณ์ของการต่อรอง มีการทำงานด้วยความเอาใจใส่ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ยึดความสำเร็จของงานเป็นหลัก สาขาวิชาส่งเสริมความก้าวหน้า ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรในทุกๆด้าน    ทั้งการเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการ และทำความเข้าใจต่อบริบทของการบริหารที่มีการเปลี่ยนแปลง