อาคารสถานที่

        สาขาวิชาเภสัชเคมี เป็นหน่วยงานในคณะเภสัชศาสตร์ ที่มีอาคาร สถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้เอื้อต่อการปฏิบัติราชการตามพันธกิจ และเพื่อให้บริการต่อผู้รับบริการและบุคลากร โดยมีการสำรวจสมรรถนะการทำงาน และความเพียงพอต่อการใช้งานอยู่เสมอ และมีการปรับปรุงซ่อมแซมหรือจัดหาใหม่ตามความเหมาะสม เพื่อให้ตอบสนองต่อการดำเนินงานมากที่สุด  ดังนี้

สถานที่

 1. ห้องพักคณาจารย์ แต่ละคนมีห้องพักเป็นอัตราส่วน 1 คนต่อ 1 ห้องพร้อมคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ซึ่งต่อระบบเครือข่ายภายใน (LAN)  และสามารถเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตภายนอก นอกจากนั้น ยังมีระบบ Wireless LAN  อย่างทั่วถึง   คณาจารย์แต่ละท่านได้รับการจัดสรรโทรศัพท์ในห้องพักทุกท่านเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการติดต่อสื่อสาร
 2. ห้องพักธุรการสาขาวิชา เป็นห้องพักรวมมีโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงานจำนวน 2 ชุด มีคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่องต่อเจ้าหน้าที่ 1 คน และมีเครื่องพิมพ์จำนวน 3 เครื่อง ใช้ระบบ LAN ของคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อการใช้งานร่วมกันของคณาจารย์ทุกคน
 3. ห้องพักเจ้าหน้าที่สนับสนุนห้องปฏิบัติการ เป็นห้องพักรวมมีโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงานจำนวน 4 ชุด มีคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่องต่อเจ้าหน้าที่ 1 คน แต่ละเครื่องต่อระบบเครือข่ายภายใน (LAN)  และสามารถเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตภายนอก และมีเครื่องพิมพ์จำนวน 2 เครื่อง ใช้ระบบ LAN ของคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อการใช้งานร่วมกัน
 4. ห้องปฏิบัติการทางเภสัชเคมี  จำนวน 2 ห้อง   มีความจุสำหรับนักศึกษาห้องละ 60 ที่นั่ง    ทั้งสองห้องมีตู้ดูดไอสารเคมีจำนวน 9 ตู้
 5. ห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก  มีพื้นที่ขนาด  8  ตารางเมตรจำนวน 1 ห้อง  
 6. ห้องเตรียมสารเคมีที่ใช้ในการเรียนการสอนขนาด  8  ตารางเมตร จำนวน 1  ห้อง  
 7. ห้องสำหรับวางเครื่องชั่งสำหรับการเรียนการสอนขนาด   6   ตารางเมตรจำนวน 1  ห้อง
 8. ห้องบรรยายขนาดเล็ก  มีพื้นที่ขนาด  4  ตารางเมตรจำนวน  2  ห้อง
 9. ห้องประชุม ขนาด 12 ตารางเมตร จำนวน 1 ห้อง
 10.  ห้องอเนกประสงค์ ขนาด 8 ตารางเมตร จำนวน 2 ห้อง

เครื่องมือในด้านสนับสนุนการเรียนการสอนหรือการวิจัย   

 1. เครื่องโครโมโทรกราฟีเหลวสมรรถนะสูงสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย จำนวน  2  ชุด  
 2. เครื่องชั่งสารสำหรับใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยจำนวน จำนวน  11  เครื่อง 
 3. เครื่องระเหยแห้งภายใต้ความดัน  จำนวน  3  เครื่อง  
 4. เตาเผาสารตัวอย่างด้วยความร้อนสูง  จำนวน  2  เครื่อง
 5. ตู้เย็น จำนวน  3  เครื่อง
 6. เครื่องปั่นเหวี่ยง  1  เครื่อง

        นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมหนังสือ และเอกสารประกอบการเรียนการสอน โดยอิงตามการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นหลัก และอาศัยการวิจัยเป็นฐาน (Research base learning, RBL)  ทำให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อย และเกิดการบูรณาการ การสอนแบบเป็นทีมขึ้นมา (Team Teaching)  นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลได้มากขึ้น และมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น