กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ

        สาขาวิชาเภสัชเคมีได้ดำเนินการภายใต้เงื่อนไข ข้อบังคับเช่นเดียวกันกับคณะเภสัชศาสตร์ นอกจากนี้ สาขาวิชายังได้ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและอุบัติเหตุเบื้องต้น มีการส่งเสริมและให้ผู้สอนและผู้เรียนเห็นความสำคัญในการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยพื้นฐานได้แก่ แว่นตานิรภัย เสื้อคลุมยาวสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ(เสื้อกราวด์) และการสวมใส่รองเท้าแบบหุ้มปลายเท้า มีวีดีทัศน์แนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ มีโปสเตอร์ส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้การเรียนการสอนภาคปฏิบัติการเป็นไปด้วยความปลอดภัย นอกจากนี้ สาขาวิชายังมีกระบวนการเก็บรวบรวมของเสียหรือสารเคมีที่จะทิ้งให้เป็นระบบตามที่คณะเภสัชศาสตร์ได้กำหนด มีการแสดงแผนผังการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ   มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ในการจัดเตรียมภาชนะสำหรับเก็บของเสีย  และนำไปรวบรวมในที่เก็บรวบรวมของคณะเภสัชศาสตร์ มีการรายงานปริมาณของเสียหรือสารเคมีตามช่วงเวลาที่กำหนด 

        สาขาวิชาเภสัชเคมี มีการประชุมและทบทวนเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน ในด้านต่าง ๆ เช่น แนวปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการ แนวปฏิบัติในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัสดุ และสารเคมีอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง