คณะเภสัชฯ มข จัดประชุม "Clinical Oncology Pharmacy Symposium"

คณะเภสัชฯ มข จัดประชุม
               การประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพได้มาตรฐาน พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมระบบส่งต่อ ทั้งนี้ เพื่อลดความแออัด และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม จึงได้มีการทบทวนแนวทางการพัฒนาการบริการไห้มีทิศทางที่ชัดเจน และเป็นระบบ โดยมีการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี คือ ปี 2555-2559 เพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสังคมและประชากร ตลอดจนความต้องการด้านสุขภาพของประเทศ ได้ทันท่วงที โดยมีกรอบการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายบริการแทนที่การขยายโรง พยาบาลเป็นรายแห่ง ภายใต้หลักการ “เครือข่ายไร้รอยต่อ” ที่เชื่อมโยงบริการ ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ เข้าด้วยกัน เพื่อเป็นหลักประกันว่าประชาชนจะเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐานทั่วถึงเป็นธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้ทรัพยากรภายในเครือข่ายที่มีอย่างจำกัด เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถดำเนินงานได้ กระทรวงสรธารณสุข จึงได้มีการกำหนดโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ อาทิ โรคหัวใจ มะเร็ง อุบัติเหตุ ทารกแรกเกิด สุขภาพจิต และจิตเวช โรคไม่ติดต่อ เป็นต้น ซึ่งโรคมะเร็งเป็นหนึ่งในรายการดังกล่าวที่กระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นความ สำคัญ 

 

              ในการนี้ ชมรมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (ประเทศไทย) หรือ Asia Pacific Oncology Pharmacy Society (Thailand): APOPS โดยความร่วมมือกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย จึงตระหนักในความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการ Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “Expanding oncology pharmacy roles” เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงาน Service Plan ของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

 

แชร์ข่าวนี้ :

ประกาศโดย Pharm Admin

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ :